Participation

2018-2019

Sr.No. Name of Participants National/State/University Date
1 Gauri dive shamrav State 14/01/2019
2 Amol ramesh kakad State 14/01/2019  
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

2017-2018

Sr. No. Name of Participants National/State/University Date
1 Gule vikas dinkar State 27-28/2018
2 Nathe samadhan uttam State 27-28/02/2018
3 More gorash rajaram State 18/08/2017
4 Bagul krushan gulab State 17/08/2017
5 Bagul krushana gulab State 01/10/2017
6      
7      
8      
9      
10      

 

2016-2017

Sr. No. Name of Participants National/State/University Date
1 Rathod navinkumar mahesh State 07/03/2017
2 Deshmukh roshan pandtarinath State 07/03/2017
3 Nathe rajenta manikrav State 07/03/2017
4 Vatpade mukhund bhagvwat State 07/03/2017
5 Borasthe yogesh sanjay State 07/03/2017
6 Kumat mukul lalchanda State 09/03/2017
7 Gangurde sashikant dashrath State 09/03/2017
8 Ghule ananda baban State 09/03/2017
9 Jashav sagar ashokrav State 09/03/2017
10      2015-2016

Sr.No. Name of Participants National/State/University Date
1 Gite sachin naneywar National 31/08/2015
2 Gaivit pankaj balasaheb National 31/08/2015
3 Gite sachin naynewar University 5-6/01/2016
4 Gaivayat pankaj balasaheb University 5-6/01/2016
5 Tabde nikhil sahebrav State 02/03/2016
6      
7      
8      
9      
10